Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody BI

Powiat Piaseczyński wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Szkoła Kultury Polskiej w Trondheim uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji” realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.

Projekt jest współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.03.2022-31.12.2023. przez ZSS w Pęcherach w partnerstwie z GSD Europlus Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Szkoły Kultury Polskiej w Trondheim. Projekt przyczyni się do rozwijania edukacji włączającej poprzez zmniejszenie ryzyka niepowodzeń szkolnych, izolacji społecznej, lęków, wycofania i depresji dzieci z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte zajęciami realizowanymi z wykorzystaniem metody Integracji Bilateralnej. Autorska modyfikacja Programu Szkolnego Bilateralnej Integracji to 26 tygodniowy program zajęć, w którym każdy z uczniów będzie uczestniczył w trzech sesjach terapeutycznych tygodniowo (w tym 2 sesje indywidualne i 1 sesja grupowa). Zajęcia będą realizowane według autorskich scenariuszy sesji indywidualnych i grupowych opracowanych w ramach projektu. W celu zweryfikowania skuteczności zastosowanego modelu wsparcia w odniesieniu do poprawy funkcjonowania (w obszarze motorycznym, poznawczym i społecznym) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, zostaną przeprowadzone badania z zastosowaniem metody eksperymentu naturalnego. Rezultatem projektu będzie wydanie, na podstawie wyników badań, dwóch produktów: podręcznika oraz artykułu naukowego (w dwóch wersjach językowych). Oba rezultaty zostaną nieodpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i będą mogły być wykorzystywane przez placówki edukacji. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 wydarzenia upowszechniające.

Termin realizacji projektu: 01.03.2022-31.12.2023

„Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji” korzysta z dofinansowania o wartości 80 604,65 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest rozwijanie edukacji włączającej.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Piaseczynski County, together with Europlus Training and Consulting Group Sp. z o.o. and the Association of Polish Culture School in Trondheim, has obtained funding for the project “Author’s model for supporting children with special educational needs based on the school program of the Bilateral Integration method” implemented at the Special School Complex in Pechers.

The project is co-financed under the EEA Financial Mechanism 2014-2021.

The project will be implemented in the period 01.03.2022-31.12.2023. by the ZSS in Pechery in partnership with GSD Europlus Sp. z o.o. and the Association of Polish Culture Schools in Trondheim. The project will contribute to the development of inclusive education by reducing the risk of school failure, social isolation, anxiety, withdrawal and depression of children with disabilities, who will be covered by classes implemented using the Bilateral Integration method. The author’s modification of the Bilateral Integration School Program is a 26-week program of classes in which each student will participate in three therapy sessions per week (including 2 individual sessions and 1 group session). The classes will be implemented according to the original scenarios for individual and group sessions developed by the project. In order to verify the effectiveness of the applied support model with regard to improving the functioning (in the motor, cognitive and social areas) of children and adolescents with moderate intellectual disabilities, research will be conducted using the natural experiment method. The project will result in the publication, based on the results of the research, of two products: a textbook and a scientific article (in two language versions). Both results will be made available free of charge to all interested parties and can be used by educational institutions. The project will include 2 dissemination events.

Project implementation date: 01.03.2022-31.12.2023

“The author’s model for supporting children with special educational needs based on the school program of the Bilateral Inclusion method” benefits from a grant worth EUR 80,604.65 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Funds. The aim of the project is to develop inclusive education.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?