Be Happy

Edu Inicjatywa Sp. z o.o. wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Be Happy. Dostosowanie infrastruktury wraz z wdrożeniem nowej oferty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w Dwujęzycznym Przedszkolu „Happy Academy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 25 dzieci, w tym 1 dziecka z niepełnosprawnościami z Dwujęzycznego Przedszkola Happy Academy w Sierpcu, poprzez realizację do 08.2023 r. programu wsparcia obejmującego: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (doposażenie w niezbędny sprzęt i narzędzia), realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia (indywidualne i grupowe) dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami, w tym dzieci z niepełnosprawnościami,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • doposażenie sali SI oraz placu zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 457 436,48 zł
Wysokość dofinansowania: 365 852,48 zł
Termin realizacji projektu: 01.03.2022-31.08.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?