Czuję się dobrze, bo jem mądrze

Gmina Izabelin wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. oraz Holistic Nutrition Borkowska Clinic uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin”.

Projekt jest współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego: opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanego programu nauczania o treści związane ze zdrowym odżywianiem, realizację warsztatowych zajęć dodatkowych dla uczniów z tego obszaru, oraz szkoleń dla nauczycieli. Projekt przyczyni się również do promowania zdrowego stylu życia, budowania świadomości zdrowego odżywiania oraz zwiększenie jakości oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Celem jest także opracowanie, przy współpracy międzynarodowej, rezultatów w postaci programu nauczania oraz scenariuszy zajęć i wydanie podręcznika, który będzie promowany i upowszechniany publicznie, aby mógł być wykorzystany w innych placówkach edukacyjnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną 2 wydarzenia upowszechniające, 5 spotkań projektowych, 1 rodzaj szkoleń – dla nauczycieli. Rezultatem projektu będą dwa podręczniki, opracowane w wersji elektronicznej i drukowanej. Oba rezultaty zostaną nieodpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i będą mogły być wykorzystywane przez placówki edukacyjne w Polsce.

Projekt „Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin” korzysta z dofinansowania o wartości 83 448,75 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wdrażanie programu zdrowego żywienia.

Wartość projektu: 98 175,00 EUR
Termin realizacji projektu: 01.09.2022-30.04.2022

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Izabelin Municipality, together with Training and Consulting Group Europlus Sp. z o.o. and Holistic Nutrition Borkowska Clinic, has received funding for the project “I feel good because I eat smart. Comprehensive healthy nutrition program in Izabelin Municipality”.

The project is co-financed under the EEA Financial Mechanism 2014-2021.

The aim of the project is to increase the knowledge and competence of students of Izabelin Elementary School in the field of proper and conscious nutrition through the implementation of a comprehensive program including: the development and implementation of a modified curriculum with content related to healthy eating, the implementation of additional workshop classes for students in this area, and training for teachers. The project will also contribute to promoting healthy lifestyles, building awareness of healthy eating, and increasing the quality and expansion of the school’s educational offer. The goal is also to develop, with international cooperation, the results in the form of a curriculum and lesson plans, and publish a textbook that will be promoted and disseminated to the public for use in other educational institutions. The project will include 2 dissemination events, 5 project meetings, 1 type of training – for teachers. The result of the project will be two textbooks, developed in electronic and printed versions. Both results will be made available free of charge to all interested parties and can be used by educational institutions in Poland.

Project “I feel good because I eat smart. Comprehensive healthy nutrition Program in Izabelin Municipality” benefits from a grant of EUR 83,448.75 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Funds. The aim of the project is to implement a healthy nutrition program.

Value of the project: EUR 98,175.00
Project implementation date: 01.09.2022-30.04.2022

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?