Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że wraz z Gminą Piaseczno, jako Lider w Projekcie, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno – wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 372 uczniów (183DZ/189CH) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie.

W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych oraz kółek zainteresowań dla uczniów SP1 i SP3 w Piasecznie;
  • doposażenie pracowni przedmiotowych do zajęć dla uczniów oraz zakup materiałów na zajęcia;
  • pikniki edukacyjne dla uczniów.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do rozwiązania ujętego w Strategii ZIT WOF problemu wiodącego jakim jest niewystarczający dostęp uczniów do inicjatyw wspierających zainteresowania i kompetencje dzieci w zakresie przedmiotów ścisłych, ale także do rozwiązania min. dwóch problemów dodatkowych:

  • niedostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy (rezultaty: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy),
  • placówki oświatowe WOF cechuje ograniczony poziom wyposażenia w rozwiązania TIK –
    w ramach projektu planuje się doposażyć szkołę m.in. w sprzęt TIK.

Wartość projektu: 784.954,19 zł
Wysokość dofinansowania: 666 682,19 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2021-30.06.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?