Każdy chwat z komputerem za pan brat!

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Gminą Bodzechów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Każdy chwat z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych min. 180 uczniów 4 szkół podstawowych z obszarów wiejskich Gminy Bodzechów: Szkoły Podstawowej w Bodzechowie, Szkoły Podstawowej w Chmielowie, Szkoły Podstawowej w Szewnie, Szkoły Podstawowej w Sarnówku; a także szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni.

W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia z informatyki,
  • szkolenia dla nauczycieli.

W ramach Projektu zostaną doposażone pracownie przedmiotowe – sprzęt do pracowni informatycznych.

Wartość projektu: 409.875,00 zł
Wysokość dofinansowania: 358.675,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2021-30.06.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?