Profesjonalni na rynku pracy!

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Powiatem Piaseczyńskim uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

  • Technikum Nr 1 z Konstancina-Jeziorna funkcjonującego w ramach Zespółu Szkół im. W.Reymonta;
  • Technikum Nr 2 z Góry Kalwarii z funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 115 uczniów i uczennic ze wskazanych szkół. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
  • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
  • staże uczniowskie.

W ramach Projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt IT oraz narzędzia do realizacji kształcenia praktycznego. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.
Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.

Wartość projektu: 1 127 314,68
Wysokość dofinansowania: 955 954,68
Termin realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.12.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?