Razem możemy więcej

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem Wspólne Dobro wsi Borków i Trzemosna, Towarzystwem Przyjaciół Słopca oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Szczecna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Razem możemy więcej. Wsparcie szkół podstawowych oraz rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Daleszyce”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych min. 122 uczniów (61DZ, 61CH) w tym min. 19 uczniów (9DZ, 10CH) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, z 3 szkół podstawowych z obszarów wiejskich Gminy Daleszyce, poprzez realizację do 06. 2023 r. programu wsparcia obejmującego: realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych (w tym wsparcie specjalistyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi), doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych.

Wsparciem zostaną objęte 3 szkoły:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Borkowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie.

W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia dla uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • doposażenie szkolnych pracowni: IT, matematycznej, przyrodniczej, językowej.

Wartość projektu: 506 885,85 zł
Wysokość dofinansowania: 455 813,85 zł
Termin realizacji projektu: 01.03.2022-30.06.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?