Rozwijamy małe skrzydła – wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie

Gmina Izabelin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwijamy małe skrzydła – wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 96 dzieci, w tym 2 dzieci z niepełnosprawnościami z Gminnego Przedszkola im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie, poprzez realizację do 10.2023 r. programu wsparcia obejmującego: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia (indywidualne i grupowe) dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami, w tym dzieci z niepełnosprawnościami;
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • doposażenie: sali doświadczania Świata, sali SI, pracowni psychologicznej, pracowni logopedycznej w niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu: 449 106,24 zł
Wysokość dofinansowania: 359 106,24 zł
Termin realizacji projektu: 01.06.2022-31.10.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?