Rozwój edukacji w Gminie Bodzechów

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Gminą Bodzechów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kluczowych minimum 300 uczniów 3 szkół podstawowych z obszarów wiejskich Gminy Bodzechów: Szkoły Podstawowej w Bodzechowie, Szkoły Podstawowej w Chmielowie, Szkoły Podstawowej w Szewnie; a także szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni.

W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia z j. angielskiego i niemieckiego, informatyki, przedsiębiorczości, matematyki, zajęcia w ramach kółka przyrodniczego, kółka naukowego z doświadczeniami, kółka matematyczno-szachowego,
  • wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik oraz Geoparku Kielce,
  • kursy doskonalące dla nauczycieli (dla 34 osób).

W ramach Projektu w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki (materiały edukacyjne oraz multimedialne) zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Nauczyciele będą mieć możliwość nabycia kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności w korzystaniu z najnowszych narzędzi wspierających edukację oraz budowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw.

Wartość projektu: 1.034.881,25 zł
Wysokość dofinansowania: 931.201,25 zł
Termin realizacji projektu: 01.03.2018-29.02.2020

Z dniem 29.02.2020r. projekt został zakończony. Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane. Od 01.03.2020r. projekt jest w okresie trwałości.

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?