SNEKKER – rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz Zespołem Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku oraz partnerem z Norwegii – Steinkjer videregående skole, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „SNEKKER – rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku, na bazie doświadczeń polsko-norweskich”.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Edukacja, Komponent III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez opracowanie programu nauczania i materiałów edukacyjnych, opracowanie i wydanie podręcznika do nauki zawodu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego „Stolarz – projektowanie i renowacja”, a także aktualizacja programu nauczania w zawodzie Stolarz, o moduł kształcenia: projektowanie i renowacja w ramach Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Cel projektu zostanie osiągnięty także poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kształcenia VET oraz bilateralne wizyty w Polsce i Norwegii. W ramach projektu zostaną zrealizowane: 2 wydarzenia upowszechniające oraz 2 wizyty studyjne: w Norwegii i Polsce.

Rezultatem projektu będzie opracowany w wersji elektronicznej i drukowanej podręcznik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie „Stolarz: projektowanie i renowacja”, a także szczegółowy i kompleksowy program nauczania wraz z materiałami edukacyjnymi w zawodzie Stolarz – projektowanie renowacja. Oba rezultaty zostaną nieodpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i będą mogły być wykorzystywane przez placówki edukacyjne/szkoleniowe w Polsce.

 

  Podstawy_projektowania_i_renowacji_mebli.pdf


Wartość projektu:
86 653,00 EUR
Wysokość dofinansowania: 86 653,00 EUR
Termin realizacji projektu: 01.06.2022-30.06.2023

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. together with Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego in Garbatka-Letnisko and partner from Norway – Steinkjer videregående skole, received funding for the implementation of the project „SNEKKER – development of vocational and continuing education in Garbatka-Letnisko on the basis of Polish-Norwegian experience”.

The project is co-financed under the Education Programme, Component III – Institutional cooperation for improving the quality and relevance of education vocational education and training (VET) and lifelong learning, with funding from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the EEA Financial Mechanism 2014-2021.

The main objective of the project is to improve the quality of vocational education and training (VET) and lifelong learning at Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego in Garbatka-Letnisko through the development of curriculum and educational materials, development and publication of a textbook for teaching Qualification Vocational Course “Carpenter – design and renovation”, as well as updating the curriculum for the profession Carpenter, with a learning module: design and renovation in the Specialized Trade School of 1st Degree.

The project goal will also be achieved through the exchange of Polish-Norwegian experiences and good practices in VET education and bilateral visits in Poland and Norway. The project will include: 2 dissemination events and 2 study visits: to Norway and Poland.

The result of the project will be a textbook developed in electronic and printed versions of the Qualification Vocational Course in the occupation “Carpenter: design and renovation”, as well as a detailed and comprehensive curriculum with with educational materials in the profession Carpenter – Design and Renovation. Both results will be made available free of charge to all interested parties and can be used by educational/training institutions in Poland.

Project value: 86 653,00 EUR
Amount of funding: 86 653,00 EUR
Project implementation date: 01.06.2022-30.06.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?