Stawiamy na wiedzę!

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Gminą Halinów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

  • Szkoła Podstawowa w Brzezinach,
  • Szkoła Podstawowa w Cisiu,
  • Szkoła Podstawowa w Chobocie,
  • Szkoła Podstawowa w Halinowie,
  • Szkoła Podstawowa w Okuniewie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 562 uczniów wymienionych wyżej szkół. W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, informatyki,
  • kółka zainteresowań z przedsiębiorczości, zajęć teatralnych i przyrodniczych,
  • wyjazdy edukacyjne.

W ramach Projektu w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki (materiały edukacyjne oraz multimedialne) zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych. Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.

Wartość projektu: 1 990 388,16 zł
Wysokość dofinansowania: 1 884 980,16 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.06.2021

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?