Stawić czoło przyszłości

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Stawić czoło przyszłości! Wsparcie uczniów niewidomych i niedowidzących Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Laskach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kluczowych i cyfrowych naszych uczniów oraz umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, jęz. angielski). Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. laptopy, tablice interaktywne). W ramach projektu planowane są także wyjazdy edukacyjne. Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.

Wartość projektu: 439 693,14 zł
Wysokość dofinansowania: 373 453,14 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?