Szkoła możliwości w Głoskowie

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że wraz z Gminą Piaseczno, jako Lider w Projekcie, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu Szkoła możliwości w Głoskowie – zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 173 uczniów (81DZ/92CH) Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie.
W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych oraz kółek zainteresowań dla uczniów Szkoły Podstawowej w Głoskowie;
  • doposażenie pracowni przedmiotowych do zajęć dla uczniów oraz zakup materiałów na zajęcia;
  • pikniki edukacyjne dla uczniów.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do rozwiązania ujętego w Strategii ZIT WOF problemu wiodącego jakim jest niewystarczający dostęp uczniów do inicjatyw wspierających zainteresowania i kompetencje dzieci w zakresie przedmiotów ścisłych, ale także do rozwiązania min. dwóch problemów dodatkowych:

  • niedostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy (rezultaty: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy),
  • placówki oświatowe WOF cechuje ograniczony poziom wyposażenia w rozwiązania TIK – w ramach projektu planuje się doposażyć szkołę m.in. w sprzęt TIK.

Wartość projektu: 435.604,47 zł
Wysokość dofinansowania: 369 044,47 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2021-30.06.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?