Zawód drogą do sukcesu!

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Powiatem mławskim uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

  • Technikum nr 1 im. J. Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie,
  • Technikum nr 2 im. A. Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie,
  • Technikum nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 201 uczniów i uczennic ze wskazanych szkół. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
  • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
  • doradztwo zawodowe,
  • staże uczniowskie.

W ramach Projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt IT oraz narzędzia do realizacji kształcenia praktycznego. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.
Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.

Wartość projektu: 1 895 017,98 zł
Wysokość dofinansowania: 1 609 893,98 zł
Termin realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.12.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?