W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku.

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus realizuje projekt „W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz dotacji celowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.05.2026 r.

Projekt obejmie 80 uczniów z 2 szkół z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku:
– Technikum Leśne w Garbatce – Letnisku,
– Szkoła Branżowa I Stopnia w Garbatce-Letnisku.

Działania realizowane w ramach projektu:
– kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
– realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych (realizacja zajęć zawodowych w postaci kursów oraz zajęć realizowanych przez nauczycieli),
– realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów,
– wsparcie rozwoju nauczycieli szkół w zakresie prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów,
– rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży uczniowskich,
– zakup doposażenia oraz materiałów do zajęć na potrzeby realizacji zajęć projektowych.

Grupą docelową projektu są dzieci i nauczycie ze wskazanych wyżej placówek.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 76 uczniów z 2 szkół Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmującego: realizację staży uczniowskich, dodatkowych zajęć specjalistycznych, realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu a także doposażenie szkół na potrzeby realizowanego wsparcia.

Wartość projektu: 1 474 928,28 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 253 689,04 zł

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?